روزهای انجام آزمایش: یکشنبه ها

 

هدف از انجام آزمایش: تشخیص کمبود ویتامین E

 

نوع نمونه: خون سیاهرگی (سرم)

 

حجم نمونه: حداقل نیم سی سی

 

پایداری نمونه: به مدت 3 ماه در دمای 20

در حین نگهداری و انتقال نمونه نباید در معرض نور قرار گیرد

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش:  به مدت 7 روز

 

آمادگی برای انجام آزمایش: رعایت شرایط خاصی لازم نیست

 

معیار رد نمونه: همولیز ، لیپمیک