روزهای انجام آزمایش: روزانه

 

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونهخون سیاهرگی (سرم) یا پلاسما

 

حجم نمونهحداقل نیم سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش به مدت 7 روز

 

آمادگی برای انجام آزمایش: ارجعیت با نمونه صبحگاهی یا ناشتایی 4 ساعته

 

معیار رد نمونه: همولیز ، لیپمیک ، ایکتر