روزهای انجام آزمایش:  روزانه

 

هدف از انجام آزمایش: تشخیص کم کاری و پر کاری تیروئید، قبل و پس از مصرف ید رادیواکتیو، ، آزمایش دور های برای تشخیص عود بیماری تیروئید

 

نوع نمونه: خون سیاهرگی (سرم) یا پلاسما

 

حجم نمونهحداقل نیم سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش به مدت 7 روز

 

آمادگی برای انجام آزمایش: ارجعیت با نمونه صبحگاهی و ناشتایی 4 ساعته

 

معیار رد نمونه: همولیز ، لیپمیک یا ایکتر