روزهای انجام آزمایش: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

 

هدف از انجام آزمایش: بررسی نقص لوله های عصبی ( OSB ) – بررسی سندرم SLOS – تریزومی 18 – سندرم داون (تریزومی 21)

 

نوع نمونه: سرم

 

حجم نمونه: حداقل 2 سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش:  به مدت 6 ماه در 20-

 

آمادگی برای انجام آزمایش: از هفته 15 تا 22 بارداری

 

معیار رد نمونه: همولیز شدید – لیپمیک – ایکتر