روزهای انجام آزمایش: یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه

 

هدف از انجام آزمایش: بررسی تریزومی 13 – سندروم داون – بررسی تریزومی 18 (سندروم ادوارد) 

 

نوع نمونه: سرم

 

حجم نمونه: حداقل 2 سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش:  به مدت 6 ماه در 20-

 

آمادگی برای انجام آزمایش: از هفته 11 بارداری تا 13 هفته و 6 روز

 

معیار رد نمونه: همولیز شدید – لیپمیک – ایکتر