روزهای انجام آزمایش: سه شنبه ها

 

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه: سرم

 

حجم نمونه: حداقل 1 سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش:  به مدت 7 روز در 20-

 

آمادگی برای انجام آزمایش: شرایط خاصی نیاز ندارد

 

معیار رد نمونه: همولیز شدید – لیپمیک – ایکتر