روزهای انجام آزمایش: سه شنبه ها

 

هدف از انجام آزمایش: برای تشخیص بیماری خود ایمنی میاستنی گراویس (MG)

 

نوع نمونهخون سیاهرگی (سرم) یا پلاسما

 

حجم نمونهحداقل 1 سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش به مدت 7 روز در -20

 

آمادگی برای انجام آزمایش: شرایط خاصی نیاز ندارد

 

معیار رد نمونه: همولیز ، لیپمیک ، ایکتر