گروه آزمایشات

لیست گروه آزمایش E

ٍENDOMESIAL IgA ENDOMESIAL IgG
EBV-G EBV-M
ESR 1 hr. Erythropoietin
Estradiol (ECL) ELECTROPHORESIS
EBV PCR Estriol in urine 24 hrs
e.perep Epidermolysis Bullosa
Epilepsy Exome
VITAMIN E